This site uses cookies to provide you with a great user experience. By using en.domoplius.lt, you agree to our use of cookies. More info.
X

NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos skelbimų patalpinimo interneto svetainėse autogidas.lt, domo.plius.lt, (toliau – Internetinė svetainė) ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Naudojantis atitinkama Internetinės svetainės rubrika (Transportas, Nekilnojamasis turtas arba Plius), vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau - Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą atitinkamoje Internetinėje svetainėje (toliau - Vartotojas). Vartotojai taip pat turi teisę kurti naujas temas forumuose bei išsakyti juose savo nuomones.

1.3.Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Internetine svetaine. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Internetine svetaine.

1.4. Dalis Internetinėje svetainėje Vartotojams teikiamų paslaugų yra mokamos. Mokamos paslaugos ir jų kaina nurodomi konkrečių paslaugų užsakymo metu.

1.5. Internetinę svetainę tvarko ir administruoja UAB Vertikali medija”, į.k. 304149959, buveinės adresas Ozo g. 12A, 08200 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100009879815, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas). Tiekėjas nėra Skelbimuose siūlomų prekių ir (ar) paslaugų pardavėjas, objektus siūlančių asmenų tarpininkas, įgaliotas atstovas ir pan.

1.6.Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir (ar) papildymais.

2. Bendrieji reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo Internetinėje svetainėje sąlygoms

2.1. Vartotojas, norėdamas suformuoti Skelbimus, turi galimybę tai atlikti prisiregistravęs arba neprisiregistravęs. Prisiregistruodamas vartotojas turi nurodyti šiuos duomenis: elektroninio pašto adresą ir (arba) mobilaus telefono numerį bei slaptažodį. Neprisiregistravęs vartotojas privalo nurodyti šiuos duomenis: elektroninio pašto adresą, mobilaus telefono numerį, šalį, miestą, vardą. Tam, kad suformuotas Skelbimas būtų patalpintas ir matomas visiems Vartotojams, gali būti reikalingas apmokėjimas.

2.2. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

2.4. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 24 val. laikotarpiui, negali koreguoti pagrindinės informacijos:

2.4.1. Autogidas svetainėje patalpintuose skelbimuose negalima koreguoti atitinkamos kategorijos, markės arba(ir) modelio atitinkamose rubrikose;

2.4.2. Domoplius svetainėje patalpintuose skelbimuose negalima koreguoti kategorijos ir objekto adreso.

2.5. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos Internetinės svetainės rubrikoje (pvz., Skelbimas apie atitinkamo objekto pardavimą negali būti talpinamas Skelbimų apie atitinkamų objektų nuomą kategorijoje ir atvirkščiai).

2.6. Internetinės svetainės duomenų bazėje toje pačioje kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties veiksmo (parduoda, nuomoja, perka, keičia, dovanoja) ir to paties objekto Skelbimą.

2.7. Vartotojui draudžiama:

2.7.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje;

2.7.2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą kuri neatitinka realios rinkos vertės. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą gali būti blokuojami;

2.7.3. Pateikti klaidingą informaciją apie ketinamo parduoti, nuomoti ir pan. objekto savybes;

2.7.4. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos;

 2.7.5. Skelbime pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.

2.8. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti.

2.9. Autogidas ir Domoplius skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.

2.10. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieno objekto pardavimą, nuomą, pirkimą, keitimą, dovanojimą, suteikiamą paslaugą ir pan. (priklausomai nuo atitinkamos Internetinės svetainės rubrikos ir joje leidžiamų atlikti veiksmų).

2.11. Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.11.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);

2.11.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas žmogaus teises ir laisves;

2.11.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.11.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris reklamuotų tabako, alkoholio gaminius, azartinius žaidimus ar kitaip pažeistų galiojančius teisės aktus.

2.11.5. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sunkčiauti ir pan.). Esant įtarimamas apie galimai vykdant neteisėtą veiklą, tokie Skelbimai gali būti blokuojami.

3.Specialieji reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo Internetinėje svetainėje sąlygoms

3.1. Autogidas (Transporto rubrikos) svetainės duomenų bazėje galima patalpinti Skelbimus apie transporto priemonių pardavimą, pirkimą, keitimą ar nuomą, bei atitinkamų transporto priemonių dalių ir(arba) aksesuarų pardavimą arba pardavimą ir nuomą .

3.2. Domoplius (Nekilnojamojo turto) svetainės duomenų bazėje Vartotojas gali patalpinti Skelbimus tik apie jam nuosavybės teise priklausančio ar kitais pagrindais disponuojamo nekilnojamojo turto objektų pardavimą arba nuomą. Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose pageidaujama nekilnojamojo turto objektus pirkti arba siūloma tik keitimo paslauga.

3.3. Plius rubrikoje negali būti talpinami skelbimai, kurie patenka į Transporto arba Nekilnojamojo turto rubrikų kategorijas, išskyrus kolekcionavimo skiltyje talpinamus skelbimus.

4. Paslaugų kaina

4.1. Interneto svetainėje už suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute arba virtualia valiuta – Pliusais. Išsamesnę informaciją apie Pliusų įsigijimo būdus galima rasti Interneto svetainės skyrelyje “Dažnai užduodami klausimai” ir prisijungusio vartotojo aplinkos rubrikoje “Pildyti sąskaitą”. Kitais būdais negu nurodyta aukščiau įsigyti Pliusai (per trečiuosius asmenis ir pan.) negalioja ir Teikėjas turi teisę tokius Vartotojo Pliusus panaikinti bei reikalauti Vartotojo atlyginti Teikėjo patirtus nuostolius.

4.2. Vartotojai Interneto svetainėje už tam tikrą mokestį ar be jo gali atlikti šiuos veiksmus:

4.2.1.Skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija teisėtais tikslais (spausdinimas, siuntimas norimam adresatui el. paštu ir pan.): Autogidas, Domoplius ir Plius rubrikose neapmokestinama;

4.2.2. Skelbimų paieška Internetinėje svetainėje pagal nurodytus ir Vartotojo pasirinktus kriterijus: Autogidas, Domoplius ir Plius rubrikose neapmokestinama;

4.2.3. Skelbimų talpinimas atitinkamose Internetinės svetainės rubrikose ir kategorijose:

4.2.3.1. Autogidas mokama;

4.2.3.2. Domoplius mokama;

4.2.3.3. Plius – neapmokestinama;

4.2.4. Vartotojas turi teisę užsakyti mokamas papildomas paslaugas: Skelbimo paryškinimą, skelbimo reklamą ir t.t.

4.3. Skelbimų patalpinimo bei papildomų paslaugų (paryškinimo ir t.t.) kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje.

4.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Internetinėje svetainėje teikiamas paslaugas, apmokestinti nemokamas paslaugas, laikinai atšaukti mokestį mokamoms paslaugoms ar nutraukti tam tikrų paslaugų teikimą.

5. Taisyklių pažeidimo pasekmės

5.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.

5.2. Skelbimai gali būti blokuojami, redaguojami arba nukeliami į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą. Apie korekcijas Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el.paštu. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams.

5.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose: Autogidas skelbime gali būti koreguojama vairo padėtis į(iš) kairėje, dešinėje; transporto priemonės būsena gali būti pakeista į(iš) daužta, nedaužta; Domoplius projekte gali būti keičiami veiksmai į(iš) parduoda, nuomoja. Plius skelbimuose – į(iš) parduoda, perka, dovanoja.

5.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus. Vartotojas supranta ir sutinka, kad, nutraukus Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis, Tiekėjas savo nuožiūra sprendžia, kaip pašalinti informaciją, susijusią su Vartotoju.

6. Atsakomybės apribojimas

6.1. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

6.2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Internetinės svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.

6.3. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo Internetinėje svetainėje.

6.4. Laikoma, kad naudojimasis Internetine svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Internetine svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus.

6.5. Tiekėjas neatsako už Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.

6.6. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo bei slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

7. Asmens duomenų apsauga

7.1. Vartotojas Internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis Internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, taip pat kad atitinkamus duomenis būtų galima perduoti tretiesiems asmenims (pvz., draudimo bendrovėms).

7.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo atitinkamos Internetinės svetainės sistemoje tikslu.

7.3. Vartotojas patvirtina, kad jo atitinkamoje Internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.

7.4. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

7.5. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse. Tiekėjas turi teisę perduoti asmens duomenis subjektams, administruojantiems įsiskolinimus.

7.6. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

8. Intelektinės nuosavybės teisės

8.1. Tiekėjas yra visų teisių į atitinkamos Internetinės svetainės turinį bei Internetinės svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Internetinėje svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

8.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Internetinės svetainės turinio, dizaino ir Internetinės svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir(ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir(arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.

8.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų atitinkamos Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir(ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

9. Taikytina teisė

9.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

10. Slapukų politika

10.1. Skelbimų portaluose autogidas.lt, domoplius.lt ir plius.lt naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie mums padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų naršymo istoriją ir pritaikyti jums turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukus naudojame sąžiningai ir atsakingai. Peržiūrėti įrašytus slapukus galite savo naršyklėje. Taip pat galite atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tokiu atveju, kai kurios Plius.lt grupės svetainių funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų skelbimų ir išsaugotų paieškų skiltys.

Mūsų puslapyje naudojami slapukai skirti: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti jūsų išsaugotus skelbimus ir naudotas paieškas.